Avgiftshöjning från mars 2023

I arbetet med budget för 2023 beslutade styrelsen att höja månadsavgiften från och med kvartal 2 – det vill säga de avier som skickas ut i mars. Den beslutade höjningen är på 15 % vilket innebär en återgång till den avgiftsnivå föreningen hade i mitten av 00-talet. Efter 2006 sänktes avgiften på grund av ändrade skatteregler och har därefter legat på samma nivå de senaste 10 åren.

Föreningen har fortsatt en hög soliditet och ett kassaflöde som täcker den löpande driften, men årets kostnadsökningar på områden som el, reparationer och fastighetstjänster saknar motstycke och har urholkat möjligheterna att göra tillräckligt stora avsättningar för framtida underhåll. Belåningen i föreningen är låg och resultatet påverkas bara marginellt av de stigande räntorna. Däremot medför ränteläget att vi behöver bygga upp en större underhållsfond framför att planera för lånefinansierat underhåll.