Parkeringsplatser

Föreningen har tillgång till 23 parkeringsplatser. Trycket på parkeringarna är stort och för närvarande är kötiden för att få hyra en parkering ca 3 år. Om ni är intresserad av parkeringsplats – anteckna er på listan utanför styrelserummet eller skicka e-post till styrelsen. Eluttag för motorvärmare finns vid bilplatserna. Styrelsen tillhandahåller nycklar. Manual för tiduret hittar du här.

Nedan följer de regler som gäller samt nuvarande avgift:

 1. Endast Bostadsrättsföreningens medlemmar och lokalhyresgäster får inneha en parkeringsplats.
 2. För att få en parkeringsplats måste medlemmen/hyresgästen inneha ett motorfordon såsom bil, lätt lastbil eller motorcykel.
 3. Fordonet måste rymmas inom en P-ruta.
 4. Enbart förvaring av tillhörigheter tillåts inte. 
 5. Fordon som ger rätt till parkeringsplats ska alltjämt vara: i körbart skick, skattat, besiktigat, påställt.
 6. Släpvagn får parkeras tillfälligt och skall vara i körbart skick och där tillämpligt skattad, besiktigad och påställd.
 7. Parkeringsplatsen får ej användas på ett sätt som riskerar medföra skada eller förhindrar andra medlemmar att disponera sina platser som avsett. Detta inkluderar att fordon ej får läcka oljor/vätskor och arbeten som riskerar färgstänk, damm, gnistbildning eller tar i anspråk ytor utanför den egna p-rutan hänvisas till annan plats.
 8. Uppsägningstiden är 3 månader och uppsägningen sker skriftligen till styrelsen.
 9. Parkeringsplats anvisas enligt turordning i kön och beslutet går ej att överklaga.
 10. Översta namnet i p-platskön erbjuds ledig p-plats. Erbjudandet gäller i direkt anslutning till när frågan ställs till den intresserade medlemmen/hyresgästen. Tackar tillfrågad nej, går erbjudandet vidare till nästa översta namn i p-platskön och den tillfrågades namn stryks. Vid andrahandsuthyrning kan medlem behålla sin plats i kön fram till uthyrningens avslutande – dock max 12 månader från första erbjudandet om plats. Medlem som stryks kan anmäla sig igen, med placeras då sist i kön. 
 11. Parkeringsplatsernas eluttag får endast utnyttjas för motor- och kupéuppvärmning samt batteriladdare för fordonet. Dessa ska vara ändamålsenliga för uppgiften. Laddning av anläggning i fordon får ej ske (t.ex. varm-/kallskåp).
 12. Platsinnehavare kan anvisas annan plats vid behov – till exempel för att möjliggöra laddning av fordon. 
 13. Byte av parkeringsplats mellan medlemmar får göras, dock måste styrelsen meddelas.
 14. Vid andrahandsuthyrning kan p-plats behållas i maximalt 12 månader. Vid längre andrahandsuthyrning avslutas hyresavtalet efter 12 månader och platsen återlämnas till kön.
 15. Parkeringsplatsen övergår inte vid försäljning eller byte av lägenhet.
 16. Parkeringsplatsen övergår inte vid överlåtelse av lokalhyreskontrakt.
 17. Utlåning av p-plats är tillåtet under max 48 timmar.
 18. Missbruk av reglerna kan leda till omgående uppsägande av hyresavtal.

Parkeringsavgift

Avgiften är 325 kr per månad från 2024-01-01.