Kommunens planarbete för Gibraltarvallen

Just nu pågår planarbete för omfattande nybyggnation på våra grannfastigheter norrut.

Planen befinner sig i granskningsskedet. Det innebär att staden tar emot skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter kan lämnas senast 2020-03-18

Göteborgs stad skriver:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse vid Gibraltarvallen och utveckling av omkringliggande stråk och platser, samt att öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Planarbetet har föregåtts av ett övergripande program för Chalmersområdet, Mossen och Landala, godkänt av byggnadsnämnden 2013-06-20.