Alla inlägg av Anna Bolling

Rapport från styrelsemötet 22 mars

En överlåtelse sedan föregående möte.

Det har uppstått problem med sopor som borde källsorteras (t.ex. glas) i trappuppgång 19B. Styrelsen kommer att gå ut med information i denna trappuppgång gällande sophanteringen.

Låscylindrar mellan entréer och källargångar har börjat kärva och byts därför ut fortlöpande.

Den årliga brandöversynen är nu gjord. Förslag på att komplettera med brandlarm i tvättstugor, torkrum samt källargångar för att ytterligare stärka brandsäkerheten i fastigheterna. Styrelsen beslutar att begära in offert för detta.

Samtliga lägenheter är nu godkända gällande avloppsspolning.

Det pågår för tillfället upprustning av belysningar på föreningens båda uteplatser.

Föreningens robotgräsklippare behöver förses med en ”hundkoja”, där den kan förvaras samt laddas. Styrelsen kommer att kolla på möjligheter till detta.

Ansökan för bygglov till redskapsbod samt lusthus är på gång, fullständiga handlingar kommer inom kort att skickas in.

Styrelsen har tagit del av offerter avseende Störningsjour. Kostnaden för ett sådant avtal är orimligt hög i förhållande till den eventuella nyttan. Styrelsen beslutade fortsätta med förebyggande arbete och att titta på andra lösningar för att öka tryggheten och minska antalet störningar i föreningen.

Rapport från styrelsemötet 15 februari

En överlåtelse sedan föregående möte.

Det har kommit förslag från medlem att öppna sopnedkasten igen, men styrelsen beslut att hålla dessa stängda står fast då lösningen med ett öppet nedkast per trappuppgång kraftigt minskat problem och stopp i sophanteringen.

Styrelsen beslutar att söka bygglov samtidigt för den redskapsbod samt lusthus som planeras att byggas i vår gemensamma trädgård.

Föreningsstämman kommer att äga rum den onsdag 10 maj.

Orsaken till problemen i datanätet under januari var routrar av modellen D-Link DIR-809 som på grund av bristfällig programvara orsakar extrema mängder skräptrafik. Vilket i sin tur medför stora störningar då vissa routrar och datorer har svårt att skilja mellan detta “brus” och den önskade trafiken. Åtgärder har nu tagits för att lösa problemet. Styrelsen rekommenderar medlemmar som köper egen router att undvika DIR-809.

Det har kommit önskemål från medlem om att styrelsen ska gå ut med information om vad för regler som gäller kring renoveringsarbeten och fester. Styrelsen kommer inom kort att ge alla medlemmar information om detta i brevlådan. Styrelsen har även varit i kontakt med Störningsjouren om vad de kan erbjuda för tjänster, beslut angående detta planeras att ta på kommande möte.

Rapport från styrelsemötet 18 januari

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

Arbete med bokslut 2016 har påbörjats.

Förfrågningar har skickats ut till företag som erbjuder störningsjour, men inga offerter har ännu inkommit.

Antalet felanmälningar av bredband har varit högre än normalt de senaste veckorna. Felsökning pågår i samarbete med internetleverantören och vår leverantör av nätverkshårdvara.

Rapport från styrelsemötet 14 december

Styrelsen godkänner budgetförslaget för 2017. Månadsavgiften kommer att lämnas oförändrad även detta år.

Arbetet med trädbeskärning på vår gård kommer att ske 9:e och 10:e januari nästa år.

Den 14 december monterades trappräcket på vår nya trappa i trädgården. Eventuellt kommer räcket att målas svart till våren.

Styrelsen behandlar medlemsförslag om möjligheten att köpa in tjänst för störningsjour. Styrelsen beslutar begära in mer information avtalen.

Rapport från styrelsemötet 23 november

En överlåtelse sedan föregående möte.

Trädbeskärning av träd på vår gemensamma gård kommer snart att ske. Styrelsen har fått in in tre offerter. Valet föll på den leverantör som bäst motsvarade kravspecen, det var samtidigt den som hade bäst pris.

Problem i källaren med söndergnagda datakablar, styrelsen beslutar att ta hjälp av elektriker för att åtgärda problemet.

Styrelsen kommer detta år att köpa in två julgranar till våra uteplatser.

Rapport från styrelsemötet 26 oktober

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

Den nya häcken utmed gångbanan mellan husen är nu färdigplanterad.

Styrelsen diskuterar byte av källarfönster för att minska energi- och underhållskostnader. Offerter begärs in.

Nedgrävningen av slingan för robotgräsklipparen är nu klar.

Träden i vår gemensamma trädgård kommer under höst/vinter att beskäras. Styrelsen inväntar offerter.

Bänkskivor i tvättstugor 1,2 och 3 kommer snart att bytas ut för att underlätta hantering av tvätt.

Rapport från styrelsemötet 28 september

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

En del elfel har blivit åtgärdade.

Lagerhäggplantor är nu beställda och ska inom kort att planteras utmed gångbanan mellan husen.

Styrelsen beslutar köpa in nya fönster till källaren. Fördelarna med nya fönster istället för att renovera de befintliga är fler då de t.ex. sparar energikostnader för föreningen och då alltså även är bättre ur miljösynpunkt.

Det tillfälliga förrådet för vinterförvaring av sommarmöbler är nu färdigställt.

Under septembermånad målades parkeringslinjerna om vid föreningens parkeringsplatser. Även slipersmurar är rengjorda och oljade.

Kabeln till robotgräsklipparen hålls just nu på att grävas ner och kommer bli klart inom kort.

Rapport från styrelsemötet 31 augusti

Tre överlåtelser sedan föregående möte.

Majoriteten av lägenheter har nu fått sina avlopp spolade, endast ett fåtal återstår.

Nyplantering av häck (häcken vid gångbanan mellan hus ett och hus två): Den andra september kommer harvningen av den gamla häcken att påbörjas. Nyplantering av den nya häcken, lagerhägg, kommer preliminärt att ske under vecka 40-41.

Fönster i källarna i både hus ett och hus två behöver renoveras inom den närmsta framtiden. Styrelsen kommer att begära in offerter innan beslut fattas.

Styrelsen beslutar att köpa in presenningar för att kunna förvara utemöbler och dylikt.

Linjerna vid föreningens p-platser behöver målas i. Detta kommer att ske till våren.

Rapport från styrelsemötet 15 juni

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Högtrycksspolning av avlopp i föreningens lägenheter kommer att påbörjas 22 augusti.

Nyplantering av häck (häcken som går vid gångbanan mellan hus 1 och hus 2) kommer att påbörjas i slutet av sommaren/början av hösten. Arbetet kommer att utföras av Hasselholm AB, även fastighetsansvarig, Bo Mattsson, kommer att delta i en del av arbetet med detta.

Rapport från styrelsemötet 4 maj

Arbetet med att spola avloppen i tvättstugorna samt dagvattenbrunnarna är nu avklarat.

Styrelsen diskuterar möjligheter till att föreningen ska ha ett slags nyckelskåp som gör det lättare för medlemmar att på ett säkert sätt lämna sina nycklar, t.ex. då olika hantverksarbeten sker i lägenheterna.

Elen i källaren i hus 2 krånglar fortfarande. Styrelsen beslutar att kontakta elektriker.

Häcken mot vår grannförening (Johanneberg 1936) är i dåligt skick. Styrelsen bestämmer sig för att ta in offert för att se vilka möjligheter som finns till att plantera något nytt.

Föreningens stämma äger rum 18 maj. Inbjudan samt information om denna har satts upp i samtliga trappuppgångar.